› » — – - “Unicode Font Greek Letters Table” … ➜ « ‹
alpha Α α ά
beta Β β
gamma Γ γ
delta Δ δ
epsilon Ε ε έ
zeta Ζ ζ
eta Η η ή
theta Θ θ
iota Ι ι ί
kappa Κ κ
lambda Λ λ
mu Μ μ
nu Ν ν
xi Ξ ξ
omicron Ο ο ό
pi Π π
rho Ρ ρ
sigma Σ σ ς
stigma ϛ
tau Τ τ
upsilon Υ υ ύ
phi Φ φ
chi Χ χ
psi Ψ ψ
omega Ω ω ώ
question mark ;
raised point ·


Ἀδικία
Words
ἀγαθόν good
ἀγνοειν non-perceiving BandT p. 57
ἄγνοια ignorance
αγράμματοι ignorant
ἀδιαίρετον
ἀδικίαunjust
ἀδύνατα weak
ἀεί always
ἀήρ breath
ἀίδιον
ἀίδια
αἴσθησις without sensation
αἰσθητά perceptible
αἰσθητόν sensible one Logic p. 44
αἰτία cause
αἴτιον cause
αἰών lifetime
ἀκολουθέω follow
ἀκούειν
ἀληθέα
ἀλήθεια alētheia unconcealing BFL 47, TE 5
ἀληθές unhidden BT 56; BCAP 81
ἀληθὲς genuine, honest
ἀληθεύειν mode of revealing BCAP 81, 246; CPC 9
ἀληθῆ
ἀληθής true
ἀληθὴς
ἄλογον
ἀλλὰ but
ἀλληγορία veiled language
ἀλλοίωσις alteration
ἄλλως otherwise
ἅμα
ἀνάμνησις remembrance
ἄνευ without
ἄνθρωποι humans
ἄνθρωπος man
ἀντίθεσις contrast opposite
ἀντικεισθαι
ἀξύνετοι
ἀξιώματα
ἄπας each
ἀπειρία
ἄπειρον limitless
ἁπλᾶ simply
ἀπλῶς only
ἀπό from, by
ἀποδεικτόν
ἀποδειξις
ἀπορία difficulty
ἀπορεῖν
ἀπορούμενον
ἀπουσια absence
ἀποφαίνεσθαι revelatory discourse discourse that brings to light
ἀπόφασις decision
ἀπόφανσις showing BFL 134; L 112; BPP 209
ἀποφαντικός assertive BFL 101; L 112
ἀπόφασις denial L 116
ἀρετή virtue
ἀριθμός number
ἀρλῶς
ἀρμονία
ἀρχαί origins
ἀρχή archē origin
ἀρχῆς
ἀρετή virtue
ἄρτι now
ἀσύνθετα non-synthetic
ἄτη
ἄτοπος unusual, out of place
αὐτα these
αὐτὴν itself
αὐτό itself
αὐτοί self
αὐτοῦ there
αὔξησις growth BCAP 159
ἀφείσθωσαν
ἄψυχα
βαθύς
βίος life of humans
βουλή boulē intention
γὰρ for, since
γένεται
γένεσις origin
γένη type, class
γένοιτο
γένος
γῆ earth
γθείρεσθαι
γίνεσθαι
γλῶσσα
γνῶσις
γραμμή
δέ but, and
δεῖ
δεινά
δεινόν
δεινότερον
δηλοῦν make manifest
διά because of, for, along, between, during
διαίρεσις separating
διάκρισις
διαλέγεσθαι dialectic
διαλεκτικός dialectical
διανοεῖν
διάνοια thinking
διάνοια
διανοητική intellectual
διάοντες
διαφερόμενον
διαφορά
δίκη right
διό because
δίωξις pursuit BCAP 190
δοκεῖ
δούλη slave
δόξα belief
δυνάμει
δύναμις possibility
δῦνόν cause
εἰδέναι
εἶδος essence BTr 132; BCAP 26, 137
εἶναι presence IM 74; BPP 109
εἴρω
εἰς into
ἔκστασις
ἐλάνθανε
ἔμμεναι
ἐμπειρία experience
ἐμψθχον
ἐν in, on, at
ἕν
ἓν τὰ πάντα all are one
ἐνδέχεται
ἐνέργεια actuality
ἐνθουσιασμός
ἐντελέχεια actualization
ἐξαίφνης suddenly
ἕξις having, being in a state
ἐόντα
ἐόν
ἐπαγωγή epagōgē bringing on
ἐπέκεινα beyond
ἐπιστήμη knowledge
ἐπιστητόν
ἐποχή
ἔρις strife
ἔργον action
ἑρμηνεία
ἑρμηνεύειν
ἕσχατον farthest
ἔστιν
ἕστι
ἔχειν there is
ἔχον
εὗ
εὐβουλία
εὐδαιμονία well-being
εὐχή prayer
ἔχον
έχω have
ζῆν live
ζητεῖν
ζυγόν
ζῷα
ζωή life of plants and animals
ζῷον animal
ἤδη already
ἥλιος
ἤν was
ἦθος character, custom
ἡμάς
θαυμάζειν
θεῖον divinity
θεός divine
θεοί
θέσει
θέσις
θεωρία consideration
θεωρείν
θεωρεῖν theōrein
θεωρός spectator
θἰγεῖν
ἰατρική
ἰατρός
ἰδέα idea
ἰδεῖν
ἰδία
ἴδια
ἴδιον private, peculiar
καὶ and
καιρός
καθ' ἕκαστον
καθόλου universal
κακόν
κακῶς
καπνὸς
κατὰ
καταφάναι
κατάφασις affirmation; that is so L 116; PS 125
κατηγορία accusation
κίνησις motion
κοινά
κοινόν common CPevent p. 60
κόσμος
κρίνειν to separate
κρίσις decision, dispute
κρύπτεσθαι
κτῆσις
κύκλος circle
λανθάνω
λέγειν to say to speak
λέγεσθαι dialectic
λεγόμενον that which is exhibited, as such
λέγω
ληθει
λήθη the river, oblivion
λέξις word
λογισμός
λογίζεσθαι
λόγοι
λόγον
λόγος discourse, meaning, definition, statement that which is said
λόγου
μαθήματα
μάθησις
μαθητικός
μάλιστα most
μᾶλλον
μέγεθος extension
μέθοδος doctrine
μελέτη meletē care
μέλλον
μὲν whereas
μέρος
μετά
μεταβολή change
μὴ ὄν
μνήμη memory
Μοῖρα
μορφή morphē form
μύθος story
νόημα
νόησις
νοεῖν to cognize, to be aware of
νόμος law
νοῦς apprehension, perception
νῦν
ὁδός path
ὄλον
ὁμοιομεγῆ
ὁμοίωσις
ὁμολογεῖν likeness
ὄνομα likeness
ὃν ᾗ ὄν
ὃν ὡς ἀληθές
ὄντα beings
ὄντων
ὄρεξις
ὀρθὸς straight
ὀρθότης
ὁρίζειν
ὁρισμός delimitation
ὅροι terms
ὅτε
ὅτι
οὗ ἕνεκα
οὐκ
οὐσία substance presence at hand
οὕτω
παδεία
πάθη suffering
παθησις
πάθος emotion
παιδεία
πάντα all
πάντες
πάντων
παρὰ from
παράδειγμα
παρουσία arrival
πάσχειν undergoing
πέρας limit
περί
περιέχον that which encloses
πίστις belief
ποιείν acting
ποίησις something created
ποιητόν
ποιόν
πόλεμος strife
πόλις city
πολιτική
πολλά
πολλαχώς
πολλοί many
ποσόν
ποτέ
ποῦ
πῶς πάντα
πρᾶγμα limit
πράγματα limit
πρατική
πρακτικός
πρακτόν
πρᾶξις activity
προαίρεσις anticipatory decision
πρὸς toward
πρoσσημαίνειν
πρoφητεύειν
πρότερον first
πρώτη
πρῶτον
πτῶσις
πῦρ fire
ραστώνη
ῥεῖ
ῥῆμα
σελίς page
σημαίνειν
σημαντική
σημαντικός notable
σιγᾶν
σοφία
σοφόν
σοφός
στέρεσις deprivation
συγκείμενα
σύγκρισις
συλλογισμός
συμβεβηκός accidental
συμβεβηκότα
σύμβολον belonging together
συμφέρον
συμφερόμενον
σύνθεσις composition
συνθέσει
συνέθηκεν
συνθήκην
συνωνύμως
σώματα
τὰ ὄντα the entities
ταὐτόν the same
τέλος purpose
τέχνη technē
τεχνικός
τὴν
τῆς
τί τὸ ὄν
τινας
τινός
τίς
τίσις
τὸ αὐτό
τὸν
τόπος
τοῦ
τῶν
ὕδως moisture
ὕλη
ὑπαρχον
ὑπὸ
ὑποκείμενον underlying BTr 35; BCAP 25
ὑπόληψις
φαίνεσθαι appearing to be
φαινόμενα
φαίνομενον
φαινόμενον
φάναι
φαντασίας
Φάομα
φάος
φάσις
Φημί
φθορά
φιλεῖν
Φιλοσοφία
φορά
φρόνησις phronēsis prudent insight into situation of action
φρόνιμος
φύειν to bring forth
φύσει
φυσικά
φύσιν
φύσις
φωνή
φωνὴ
φῶς light
Χαιρός Time
χάος
χατάφασις affirmative statement
χίνησις
χρόνος time
χρόνου
χωρισμός
ψεύδεσθαι concealing
ψευδής
ψεῦδος false
ψόφοι noises
ψυχή soul
ὡς
· semicolon

‚ „ German Letters “ ‘
Ä ä
Ö ö
Ü ü
ß
This file is a UTF-8 encoded file.
Created 2007/11/28
Last updated 2021/2/22
Pete
Ἕλλενοις